Page 2 - ABG 2015 Vietnamese WEB
P. 2

Được kiểm chứng. Liên tục phát triển. Thuần chủng. America’s Best Genetics là gì?
                          America’s Best Genetics viết tắt là(ABG)   - NSR và di truyền hệ thống đánh giá
                          là chương trình di truyền giống nhằm mục   chuyên nghiệp đã được hỗ trợ tiến bộ
                          đích cung cấp cho khách hàng của ngành    trong di truyền trên một loạt các đặc điểm
                          chăn nuôi lợn thuần chủng của Mỹ. Nó     quan trọng về mặt kinh tế trong hơn 25
                          chủ yếu gồm các thành viên thương mại     năm qua. Cơ sở dữ liệu bao gồm gần 2
                          là National Swine Registry gọi tắt là(NSR)  triệu con giống nòi với dữ liệu hiệu suất
                          hiệp hội phả hệ của mỹ các giống thuần là:  của mẹ hoặc dữ liệu hiệu suât cuối cùng.
                          Yorkshire, Landrace, Duroc và Hampshire,   Ngoài cơ sở dữ liệu lớn này,những giống
                          nhưng cũng bao gồm thụ tinh nhân tạo và    thuần có dấu hiệu đã được chứng minh có
                          các công ty xuất khẩu. Thành viên ABG đã   tác động lớn đến những đặc điểm quan
                          được cung cấp giống lợn Yorkshire, Landra-  trọng về mặt kinh tế. Những tiến bộ gần
                          ce, Duroc và Hampshire trên toàn thế giới   đây cho thấy cho phép chúng ta đưa các
                          trong nhiều thập kỷ. Đại diện giống ABG    thông tin lai chéo để đảm bảo các tiên
                          đã được sản xuất và cung cấp nòi giống,di   lượng về gen di truyền được thực hiện
                          truyền học của Mỹ thực hiện thử nghiệm    trong các quần thể nhân giống ABG sẽ
                          cho các thể hệ. Các nhà lai tạo của chúng   được thực hiện nhanh chóng hơn trong
                          tôi tập trung vào việc kết hợp nhiều năm   các đàn thương mại của khách hàng.
                          kinh nghiệm nuôi con giống, kỹ thuật hiện   Ngoài ra, các thành viên của ABG được
                          đại để tiếp tục tiến bộ di truyền quan trọng tiếp tục phát triển giống hạt nhân của họ
                          vào dòng thương mại cho khách hàng      thành bầy trên thế giới để phục vụ tốt
                                                 hơn cho khách hàng toàn cầu của họ. Một
                          - Chương trình di truyền được cung cấp bởi  số thành viên ABG có tương tác tại hơn
                          các thành viên ABG kết hợp đánh giá di    40 quốc gia. Hiện nay, cả đàn đánh giá di
                          truyền mới,dòng gen được xác định và lâu   truyền toàn cầu được tiến hành để cung
                          dài. Sự đa dạng di truyền của bốn giống có  cấp ước tính giá trị giống (EBVs) cho ABG
                          thể được kết hợp thành một chương trình    và quần thể các đối tác toàn cầu của họ.
                          di truyền mà sử dụng của mỗi giống và tối
                          đa hóa mức độ ưu thế lai đạt được trong    Không chỉ nhiều thập kỷ nhưng thế hệ kinh
                          thế hệ sản xuất. Các thuộc tính nghiêng    nghiệm chăn nuôi lợn kết hợp với nghiên
                          về dòng họ mẹ Yorkshire và landrace có    cứu kỹ thuật điều khiển để cung cấp mức
                          thể được kết hợp với những phẩm chất     cao nhất của sự tiến bộ di truyền để cho
                          thiết lập với Duroc và Hampshire để phù    phép tiếp tục sinh lời trong tương lai cho
                          hợp với bất kỳ tình hình sản xuất nào.    các khách hàng của thành viên ABG.

                          34 America’s Best Genetics
   1   2   3   4   5   6   7