Page 3 - ABG 2015 Vietnamese WEB
P. 3

Liên Doanh/Cơ Hội Thành Viên                                  Được kiểm chứng. Liên tục phát triển. Thuần chủng.

Thành viên của ABG đã phát triển quan hệ đối tác liên doanh thành
công trên toàn thế giới với tiến bộ, suy nghỉ về việc lai tạo giống.
những mối quan hệ cho phép các khách hàng nước ngoài có khả năng
kết nối hệ thống STAGES, các yêu cầu này phải được đáp ứng:

  •	 Liên doanh hợp tác với NSR/Thành viên của ABG
  •	 Lệ phí hội viên/ phí bảo trì – mỗi giống
  •	 Tham gia vào các khóa học “báo cáo về đàn”
  •	 Tuân theo NSR chuẩn
  •	 Giống hạt nhân có nguồn gốc từ NSR

Lợi ích bao gồm trong lệ phí hội viên/ phí bảo trì hàng năm:
  •	 Xác nhận của bên thứ ba độc lập của huyết thống/phụ thuộc vào giống
  •	 Truy cập trực tiếp đến “STAGES” đánh giá kết quả hệ thống di truyềns
    »» Đánh giá di truyền quốc tế
    »» Công cụ hỗ trợ trực tuyến
      ƒƒ Hệ thống mở với bảng xếp hạng tìm kiếm trực tuyến
      ƒƒ Truy cập vào bảng xếp hàng của động vật và được EBV thừa nhận/bảng chỉ
        dẫn (danh sách nhà lảnh đạo đặc điểm và chức năng tìm kiếm trên EPD)
      ƒƒ Kế hoạch giao phối để xác định giao phối tối ưa dựa trên thành tích di truyền.
      ƒƒ Báo cáo kết quả truy cập trên dữ liệu của chúng tôi
  •	 Truy cập vào di truyền giống và công nghệ của NSR/ chuyên gia của trường Đại Học
    »» Có thể là phí bổ sung tùy thuộc vào mức độ truy cập cần thiết

Lợi ích của thành viên trong NSR đó là dựa trên phí cơ bản – bên
trên và các khoản phí thành viên/phí bảo trì – bao gồm:

  •	 Ghi âm ổ để
  •	 Phả hệ
  •	 Đánh giá di truyền giống trên đàn thương phẩm
  •	 Đánh giá di truyền giống thương phẩm dòng thương phẩm trên dòng mẹ
  •	 Kiểm tra DNA cho HAL1843 trên những động vật của bạn
  •	 Kiểm tra huyết thống

NSR có thể cung cấp các thành viên, các đối tác quốc tế và khách hàng của họ với
một dịch vụ kỹ thuật và hỗ trợ giống như những khách hàng trước đó. Để biết thêm
thông tin vui lòng liên hệ với các thành viên của NSR hoặc các thành viên của ABG.

                             AmericasBestGenetics.com 35
   1   2   3   4   5   6   7   8